BR-Accessibility
תנאי שימוש

תקנון ותנאי שימוש

מבוא


השימוש באתר וברכיב BR (להלן: "הרכיב") מעיד על הסכמתך לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות המפורטים להלן (להלן: "תנאי השימוש") ולכל חוק או תקנה החלים על השימוש באתר וברכיב. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, עליך להימנע מכל שימוש ברכיב.

תקנון ותנאי השימוש


 1. הגדרות

  • מטרתם של תנאי השימוש היא לקבוע את התנאים לשימוש באתר וברכיב.
  • הגלישה באתר ו/או השימוש ברכיב כפופים לקריאת תנאי השימוש והסכמה להם. יש לקרוא את תנאי השימוש בקפידה ולשים לב לכללי השימוש באתר, במערכות ובשירותים המוצעים על-ידם וכן למגבלות הנוגעות להם. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, עליך להימנע מכל שימוש באתר ו/או ברכיב ומביצוע פעולות במסגרתם. 

   מובהר בזאת כי הגלישה באתר ו/או השימוש באתר ו/או השימוש ברכיב מהווה הסכמה מוחלטת מצד הלקוח לתנאי השימוש.

  • החברה רשאית לשנות כל תנאי מתנאי השימוש בכל עת תוך מתן הודעה על השינוי באתר. המשך השימוש באתר ו/או ברכיב לאחר ההודעה בדבר השינוי מהווה הסכמה מצד הלקוח לשינוי תנאי השימוש.
  • "רכיב הנגישות BR" – הינו רכיב נגישות המאפשר יכולות שונות בדרגות הנגשה שונות המסייע בהנגשת התכנים באתר לפי דרישות תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), תשע"ג-2013 (להלן: "התקנות").

   • "רכיב בסיסי" - רכיב חינמי המכיל את מינימום התכונות ומציע הנגשה בסיסית בלבד, שאינה עומדת בכל דרישות התקנות.
   • "רכיב מתקדם" - רכיב בתשלום חודשי קבוע, המספק נגישות עד רמה AA לאתר הלקוח [בכפוף להתאמות מצד הלקוח (ראה סעיף 7 להלן)] ובהתאם לדרישות התקנות.
   • "רכיב מותאם אישית" - רכיב בתשלום חודשי קבוע, פיתוח דינמי בהתאם לצרכי הלקוח הספציפיים, בעל יכולות נגישות מוגברות וייחודיות הכוללות תיקונים אוטומטיים וליווי עורכי התוכן (מיועד בעיקרו לאתרים גדולים בעלי מספר עורכי תוכן, סוגי תוכן שונים, רכיבים ועוד) המאפשר התאמה אישית מלאה החל מפונקציות הרכיבים השונים ברכיב ועד לעיצובים וקבצי שפה בהתאם לדרישות הלקוח.
  • "החברה" – BR – Accessibility .
  • סוגי התכנים הנתמכים על ידי החברה: קבצי תמונה, טקסטים, קבצי וידאו, קבצי אודיו, קבצי פלאש, מסמכי WORD, קבצי GIF, מסמכי PDF, מסמכי Excel, טבלאות וגרפים.
  • "לקוח" – כל בעל אתר שנרשם ישירות במערכות החברה. למען הסר ספק אין מדובר בלקוחות אשר נרשמו דרך צד שלישי שלא כחלק מהסכם עם החברה או הורידו את התוכנה באופן פיראטי ובניגוד לחוק.
  • br-accessibility.co.il (להלן: "אתר החברה") בבעלות ה"חברה".
  • בהטמעת כל סוגי רכיבי הנגישות באתר, הלקוח נותן את הסכמתו להשתמש בשמו, בלוגו ובאתר לצורך פרסום חברת BR באמצעי המדיה השונים.
   לקוח שאינו מעוניין להופיע בפרסומים עליו להודיע על כך בכתב לכתובת המייל של החברה.

 

 1. זכאות והרשמה לרכיב הנגישות

  • הלקוחות שנרשמו באתר החברה או דרך משווק של החברה (להלן – "הלקוחות") יהיו זכאים לעשות שימוש בו וליהנות מההטבות והשירותים הניתנים באמצעותו. אדם שלא נרשם באתר החברה בהתאם לתנאי השימוש ו/או אדם שביקש להירשם כאמור אך בקשתו סורבה ו/או לקוח שחברותו ברכיב הופסקה , לא יהיו רשאים לעשות שימוש בשירותים ובהטבות הניתנים באמצעות הרכיב וליהנות מזכויות כלשהן להן זכאים הלקוחות הרשומים.
  • חרף כל האמור לעיל, ההרשמה למערכת מותנית בהסכמה ובאישור של החברה.
  • החברות במערכת היא אישית ואינה ניתנת להעברה.

 

 1. מניעת השימוש ברכיב והפסקת החברות

  • החברה רשאית למנוע מכל לקוח קבלת שירות באמצעות הרכיב או השתתפות בכל פעילות שמתבצעת באמצעות הרכיב, בין באופן זמני ובין לצמיתות, בין באופן מלא ובין באופן חלקי, וכן להחליט על הפסקת חברותו של הלקוח ברכיב, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ללא הנמקה וללא מתן הודעה על כך מראש ללקוח. מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף זה, החברה תהיה רשאית למנוע מלקוח את השימוש ברכיב או להחליט על הפסקת חברותו ברכיב, בין היתר, בגין אחת הסיבות הבאות:

   • השימוש ברכיב על ידי הלקוח נועד לביצוע מעשה בלתי חוקי או בקשר לביצוע מעשה כאמור.
   • אם הלקוח ביצע מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע בחברה או בצדדים שלישיים כלשהם.
   • הלקוח עשה שימוש ברכיב כדי להטעות אדם אחר או כדי לגרום לפגיעה ברכיב , באתר או בצדדים שלישיים כלשהם.
   • הלקוח הפר את תנאי השימוש.
   • הלקוח מסר לחברה פרטים מטעים או לא נכונים.
   • אם התשלומים בגין השימוש ברכיב לא הועברו לחברה.

 

 1. הגבלת אחריות

  • השימוש באתר החברה, ברכיב ובתכנים שבהם, ניתנים לשימוש כמו שהם ולא תהא ללקוח כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות השימוש או המגבלות הכרוכות בשימוש באתר החברה ו/או ברכיב ובשירותים המוצעים על ידה.
  • הלקוח מאשר כי רכיב ההנגשה BR משמש להנגשת האתר שלו בלבד. החברה אינה אחראית לתוכנם של מסמכים ו/או קבצים גרפיים ו/או נתונים אחרים הנמצאים באתר האינטרנט של הלקוח. מובהר כי החברה לא תישא בכל אחריות ביחס לתקינות האתר והמשך פעילותו הסדירה וכן לכל נזק, אי נוחות, אובדן או עוגמת נפש שייגרמו ללקוח, במישרין או בעקיפין. מכל מקום, אף אם יוכח כי קיימת לחברה אחריות בגין נזק כלשהו ללקוח, הפיצוי המקסימאלי ללקוח יעמוד על עלות הרישיון שנמכר ללקוח בלבד.
  • החברה אינה אחראית לפעילות הסדירה של אתר הלקוח לאחר התקנת רכיב הנגישות באתרו. החברה לא תישא בכל אחריות לנזק, אי נוחות, אובדן או עוגמת נפש שייגרמו ללקוח, או לצד שלישי המשתמש באתר הלקוח, במישרין או בעקיפין, כתוצאה משימוש לא נכון של הלקוח ו/או צד שלישי ברכיב. היה ויוכח כי קיימת לחברה אחריות בגין נזק כלשהו לצד שלישי, ישפה הלקוח את החברה בגובה הנזק שייפסק.
  • החברה תעשה כמיטב יכולתה כדי להפעיל את שירותי אתר החברה ו/או הרכיב בצורה תקינה, ללא תקלות טכניות וללא הפרעות. יחד עם זאת, ייתכן כי לעתים קיימות הפרעות ותקלות בהפעלת האתר ו/או הרכיב שאינן בשליטת החברה. מובהר כי ללקוח לא תהיה שום טענה, דרישה או תביעה כלשהי כלפי החברה בגין כל תקלה או הפרעה כאמור, לרבות בגין כל נזק הנגרם, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מהפרעות או תקלות כאמור. החברה לא תישא בכל אחריות או חבות בגין כל שיבוש, טעות או השמטה בחומר המצוי ברכיב ו/או בשירותים השונים ו/או בתכולת האתר, ולא תהיה אחראית לכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או אגבי, הנגרם עקב הגישה לרכיב ו/או לאתר והשימוש בהם או עקב מניעה כלשהי מהגישה או השימוש ברכיב ו/או באתר.
  • החברה לא תישא באחריות כלשהי בגין פעילות בלתי חוקית של לקוחותיה או של כל גורם אחר שאינו מצוי בשליטתה המלאה.

 

 

 1. התקנה ושימוש בתוכנה:

  • רכיב הנגישות BR פותח על ידי החברה על מנת לאפשר לבעלי מוגבלויות לגלוש באתר בהתאם לתקנות ולאפשר שימוש נוח והוגן לכלל האוכלוסייה.
  • התוכנה תומכת בדפדפנים: Chrome, Firefox, Explorer 10 (and up) בגרסאות אחרונות על סביבת עבודה WINDOWS במחשבים נייחים.
  • בכדי לבצע שימוש ברכיב יש לשתול קוד, שיינתן על ידי החברה, באתר הלקוח. הקוד יוצר קשר עם החברה על מנת לאמת את המשתמש ולספק לו את השירות המבוקש.
  • תמורת התקנת הרכיב והשימוש בו, הלקוח מתחייב לשלם לחברה את התמורה, כמפורט בהצעת המחיר. מובהר כי החיוב יכול להתבצע גם באמצעות מפיצים של החברה, בהתאם להתקשרות בין הלקוח לחברה או למפיץ.
  • השימוש ברכיב המתקדם והמותאם אישית כרוך בתשלום עבור רישיון חודשי / שנתי אלא אם הוסכם אחרת בהצעת המחיר. הרישיון לרכיב הבסיסי, הוא חינמי ומותנה ברישום כלקוח בלבד.
  • התשלום לחברה כולל רישיון הפעלה ושימוש ברכיב באתר אחד בלבד של הלקוח (כתובת DOMAIN  אחת) ואינו מקנה ללקוח כל זכות נוספת בקוד המקור של הרכיב ו/או גישה לאפליקציה של הרכיב או מתן קוד הרכיב בין אם הוא פתוח או סגור. מובהר כי רכיב הנגישות על כל חלקיו והתכנים המצויים בו, לרבות אפליקציות, הם פרי פיתוח של החברה ומהווים קניינה של החברה, גם אם נעשו שינויים והתאמות ללקוח תמורת תשלום נוסף וכל זכויות היוצרים שמורות לחברה בלבד.
  • מערכת שמע/קול – מובהר כי מערכת המאפשרת את הקראת הטקסטים באתר והשמעתם לגולש, אינה מחויבת בתקנות אלא כתקן מחמיר AAA. המערכת אינה חלק מרכיב ההנגשה. לקוח המעוניין בשימוש במערכת שמע/קול יידרש להזמין את המערכת בנפרד.
  • מובהר כי הלקוח מתחייב שלא למכור ו/או להשכיר את השימוש ברכיב לצד ג`, ללא היתר מראש ובכתב מהחברה. מובהר כי אם הלקוח עשה כן בהרשאת החברה, הוא מתחייב לחייב את המשתמש בכל הוראות הסכם זה מול החברה. היה ונגרם נזק עקיף ו/או ישיר לחברה, כגון אי תשלום בגין הרכיב, כתוצאה ממעשה או מחדל של צד ג', על בסיס הסכם זה, ישפה הלקוח את החברה בגין הוצאותיה ו/או נזקיה מיד עם קבלת דרישתה הראשונה.

 

 1. מאפייני רכיב הנגישות ומגבלות השירות

  • הרכיב תומך רק בקבצי ותגיות HTML.
  • על מנת שהרכיב יתמוך בטפסים, יש לדאוג שהטופס באתר עובד עם CAPTCHA העומדת בתקנות. יתכן שבתהליך הנגשת הטפסים באתר, תאלץ החברה לספק הנחיות ברורות לבעל האתר בנושא תבנית הטופס או שיידרש פיתוח מותאם אישית.
  • הרכיב אינו תומך ברכיבי SVG FLASH או CANVAS בגרסאות הבסיס והמתקדם אך בגרסה המותאמת אישית מוצעים פתרונות שונים.
  • החברה אינה מתחייבת כי הרכיב יתמוך בשירותים של רכיבים של צד ג` כגון נציגת שירות וירטואלית, FRAMSET, IFRAME . 6.5. מובהר כי ניתן להנגיש רכיבי IFRAME שאינם יוצרים מלכודות מקלדת או בעיות הנגשה.
  • בעל האתר צריך לוודא כי אין שגיאות קוד – JS באתר הלקוח או קוד המשתלט על המקלדת ושלא נוצרות התנגשויות JS. פתרונות למקרים כאלו ייתנו בהתאם לבקשת הלקוח ובהצעת מחיר נפרדת.
  • הרכיב אינו תומך ברכיבי גרירה בגרסאות הבסיס והמתקדם אך בגרסה המותאמת אישית מוצעים פתרונות שונים.
  • הרכיב אינו אחראי על קוד HTML שאינו הגיוני או שנכתב שלא ע"י התקן W3C.
  • במידה ותידרש הוספת סלקטור ייחודי, יהיה באחריות בעל האתר, להוסיף סלקטור זה לקוד האתר.
  • מהירות התגובה, זמן הגלישה והשימוש ברכיב אינם באחריות החברה. מהירות התגובה תלויה בכמות התוכן באתר (לדוגמה: 100 תמונות בדף) יגרום להאטה במהירות הגלישה.
  • הרכיב תומך ברוב מערכות ניהול התוכן וזאת בתנאי שיש שימוש בתבניות בעלות קוד תיקני.

 

 1. אחריות הלקוח:

  • הלקוח יישא באחריות בלעדית לתכנים המוצגים באתר ולהתאמתם לתקנות ו/או לכל דין בנושא הנגישות והוא פוטר בזאת את החברה באופן מפורש מבדיקה של התכנים והתאמתם לדין ו/או לבדיקת אישורים הנדרשים לאתר הלקוח בנושא נגישות. מובהר כי בדיקות אלה הינן בתחום אחריותו הבלעדי של הלקוח והן תבוצענה על ידו.
  • הלקוח מסכים כי החברה מקצה לו פלטפורמה שבאמצעותה הוא רשאי להנגיש אתרי אינטרנט וכי היא אינה אחראית להנגשת אתר הלקוח על פי כל דין והיא אינה אחראית לכל אובדן ו/או הוצאה ו/או נזק שייגרמו ללקוח ו/או לצד ג` כלשהו בגין הנגשת האתר וכי האחריות המלאה והבלעדית לכך חלה על הלקוח בלבד כגון הפעלת הרכיב באתר הלקוח, הוספת כתוביות לסרטים וכדומה.
  • מובהר כי הלקוח יהיה מחויב לספק כתוביות במקרה של שימוש במדיות מבוססות זמן, סרטים וקבצי סאונד (ניתן לקבל שירותים נוספים, כגון כתוביות, מהחברה בתשלום נוסף).
  • מובהר כי הלקוח יהיה אחראי לפרסום הצהרת נגישות באתר בהתאם לתקנות.
  • הלקוח יהיה אחראי לפרסם באתר את הסדרי הנגישות של הארגון (בהתאם לארגון – הסדרי הנגישות הפיסיים, נגישות המוקד הטלפוני, דרכי התקשרות נגישות (מייל, פקס, SMS, צ`אט), מידע בפורמטים נגישים, פרסומים נגישים ועוד, בהתאם לתקנות.
  • הלקוח יהיה אחראי לפרסם את פרטי רכז הנגישות של הארגון (לארגון נותני שירות מעל ל-25 עובדים) בהתאם לדרישות התקנות.
  • הלקוח יהיה אחראי לבדיקה של מורשה נגישות לשם קבלת אישור עמידה בתקנות.
  • הלקוח יהיה אחראי להצהיר על אלמנטים שאינן ניתנים להנגשה בהתאם לדרישות התקנות.
  • מובהר כי הלקוח מחויב לבצע התאמות בהגדרות הרכיב לאחר הוספת תכנים חדשים ו/או רכיבים חדשים ו/או דפים חדשים ו/או שימוש בטכנולוגיות חדשות לאתר ולדאוג כי לא שונו תגיות או סלקטורים עליהם הרכיב מתבסס.
  • מובהר כי הלקוח מחויב לעשות שימוש באלמנטים המותאמים לנגישות (תפריטים, רשימות נפתחות, גלריית תמונות ועוד), במידה והלקוח יהיה מעוניין להשתמש באלמנט שאינו מותאם לנגישות החברה תוכל לבצע התאמות לרכיב בתוספת תשלום.

 

 1. סודיות:

  • החברה תעשה כמיטב יכולתה כדי לשמור בסוד את המידע שיימסר לה על ידי הלקוחות. יחד עם זאת, אין באפשרות החברה למנוע באופן מוחלט את החדירות הפוטנציאליות למחשבי החברה על ידי גורמים לא מורשים וחשיפת המידע והשימוש בו על ידי צדדים שלישיים בעקבות חדירה כאמור, וזאת ללא רשות ולא למטרות שלשמן המידע הנ"ל נמסר לחברה. ללקוח לא תהיה כל טענה, דרישה או תביעה כלפי החברה בגין חשיפת המידע והשימוש בו על ידי צדדים שלישיים כאמור בסעיף זה.
  • החברה לא תעביר את המידע שנמסר לה על ידי הלקוחות לצדדים שלישיים, למעט במקרים הבאים:

   • קיימת חובה על פי דין למסור את המידע. במקרה זה יימסרו אך ורק פרטי המידע שנכללים בגדר החובה כאמור.
   • המידע נדרש בקשר למחלוקת, טענה או הליכים משפטיים בין הלקוח לבין החברה, לרבות בגין הפרת תנאי מתנאי השימוש על ידי הלקוח. במקרה זה, ניתן כי המידע יימסר, בין היתר, לערכאות שיפוטיות וכן לצדדים שלישיים שהוסמכו לפעול מטעם החברה למיצוי זכויותיה כלפי הלקוח.
   • כדי לאפשר ללקוח להשתמש כיאות בשירותי החברה השונים (בין היתר: העברת דואר אלקטרוני, קבלת דברי דואר, מבצעים, ניתוח מידע כלכלי ועוד).
   • כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים על ידי החברה.
   • לשם תפעולו התקין ופיתוחו של הרכיב.
  • מסירת הפרטים בעת ההרשמה ואישור תנאי השימוש מהווה הסכמה מפורשת מצד הלקוח לכל השימושים המפורטים בתנאי השימוש בקשר למידע, לרבות העברתו לצדדים שלישיים, כאמור בתנאי השימוש, וכן הסכמה מפורשת מצד הלקוח לשימוש במידע האמור על ידי החברה במטרה ליידע את הלקוחות בעניין הפעילויות השונות שלה.

 

 1. קניין רוחני

  • כל זכויות הקניין הרוחני באתר, ברכיב ובשירותים המוצעים בהם הם רכושה הבלעדי של החברה ו/או של צדדים שלישיים מטעמה או של צדדים שלישיים אשר העניקו לחברה הרשאה להשתמש בהם במסגרת האתר כאמור. בכלל זה, ומבלי למעט מכלליות האמור, החברה הינה הבעלים הבלעדי ובעלת הרישיון באתר וברכיב ובכל הכלול בהם כמכלול, ובכלל זה זכויות יוצרים, פטנטים ומדגמים של האתר והרכיב, בין שרשומים ובין שאינם רשומים, שמות וסימנים מסחריים של האתר והרכיב, סודות מסחריים ומידע עסקי הכרוכים בהפעלת האתר, הרכיב והשירותים המסופקים על-ידם, בעיצוב האתר והרכיב, במידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתם לרבות התוכנות, השיטות, המערכות, בסיסי הנתונים, היישומים, קבצים גרפים, קודי מחשב, חומרים כתובים ו/או כל חומר או מידע אחר הכלול בהם, כולל עיצובים וגרפיקה (להלן: "הקניין הרוחני").
  • הלקוח מתחייב שלא לעשות כל שימוש בקניין הרוחני, לרבות להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, לשכפל, לשווק, למכור, להשכיר, לערוך, למסור לצד שלישי, לשנות עיצוב ו/או ממשק גרפי של האתר, ליצור יצירות נגזרות או לעשות כל שימוש מסחרי כלשהו בקניין הרוחני ו/או בכל חלק הימנו, בין על ידי הלקוח ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם באמצעים אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמתה מראש ובכתב של החברה. אם וככל שניתנה הסכמה כאמור, על הלקוח להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן בעניין זכויות הקניין הרוחני, לדוגמה הסימון זכויות יוצרים ©, או סימן מסחר ®, הנלווים לתכנים שייעשה בהם שימוש על ידי הלקוח.
  • אין לנהוג ביחס לאתר החברה ו/או לרכיב באופן או בצורה כלשהם, שיש בהם כדי לגרום להפרת הוראות הדין בעניין קניין רוחני.
  • אין לפעול לאיסוף נתונים מן האתר ו/או מן הרכיב באמצעות תוכנות איסוף נתונים או תוכנות דומות או להפיץ נתונים מסוג זה ברבים.
  • אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות כל דין או מזכויות החברה על פי כל דין.

 

 1. שונות

  • בעל אתר לא יוכל לעשות שימוש כלשהו ברכיב בטרם קרא והבין היטב את הוראות תנאי השימוש, אישר אותם ונרשם כלקוח. שימוש ברכיב ללא רישום כלקוח כמוסבר לעיל יחשב כגניבה.
  • האמור בתנאי השימוש מתייחס באופן שווה לבני שני המינים והשימוש בלשון הזכר נעשה מטעמי נוחות בלבד.
  • הכותרות בתנאי השימוש נוספו לשם נוחות הקורא בלבד ואין לעשות בהן שימוש לצורך פרשנות הוראות תנאי השימוש.
  • סמכות השיפוט הבלעדית תהא נתונה לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב, ישראל בלבד. הדין החל על כל מחלוקת בעניין תנאי השימוש ו/או האתר ו/או הרכיב ו/או החברה יהיה הדין הישראלי בלבד.
  • אין באמור בתנאי השימוש כדי להרחיב את האחריות המוטלת על פי דין על החברה.
  • בכל מקרה של סתירה בין הוראות תנאי השימוש לבין הוראות פרסומים אחרים בעניין הרכיב והאתר, יגברו הוראות תנאי השימוש.
  • בכל מקום שבתנאי השימוש ניתנו חסינות, פטור מאחריות או הקלה באחריות לחברה, הפטור, החסינות וההקלה כאמור יחולו באותה מידה גם על עובדיה, הנהלתה ובעליה.

הצטרפות לשירות

ההודעה נשלחת ברגעים אלה.

ההודעה נשלחה בהצלחה.

ההודעה לא נשלחה מכיוון שיש שדות לא מלאים.יצירת קשר

ההודעה נשלחה בהצלחה.

יש למלא את השדות שם, כתובת דואר אלקטרוני ותוכן ההודעה.

נושאים נוספים:

בכל נושא אחר או לבירורים
ניתן לפנות אלינו דרך טופס יצירת הקשר